O predavaču

story

prof. dr Nenad Glumbić

Nenad Glumbić je završio Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu (sada Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), kao student generacije, s prosečnom ocenom 9,90. Na istom fakultetu je magistrirao s prosečnom ocenom 10,00 i odbranio prvu doktorsku disertaciju iz oblasti autizma u Srbiji. Zaposlen je kao redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu realizuje nastavu iz predmeta Metode i tehnike rada sa osobama sa autizmom.

U svojstvu člana radne grupe za unapređenje rada sa decom i porodicama dece sa poremećajem iz spektra autizma, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, učestvovao je u izradi Smernica za skrining, dijagnostiku i intervencije kod dece sa poremećajem iz spektra autizma. Učestvovao je na velikom broju tribina, simpozijuma, naučnih i stručnih konferencija u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Italiji, Španiji, Južnoafričkoj Republici, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku itd. Kao učesnik većeg broja ERASMUS projekata svoja saznanja iz oblasti autizma proširivao je tokom boravka u Španiji, Portugalu, Holandiji, Poljskoj i Švedskoj. Bio je na kraćim studijskim boravcima na univerzitetima u Bristolu i Oksfordu.

Napisao je četiri monografije, jedan udžbenik i više od 300 naučnih i stručnih radova. Autor je knjige kratkih priča pod nazivom „Misterija kutije koja hoda“.